دسته: کلان تر

اولین معلای من
روزنویس
sina_salehizadeh

شروع خر است.

هفته پیش به سرم زد که بروم و اولین سرمشق معلایی که نوشته بودم را پیدا کنم. یادم افتاد که دقیقا اولین سرمشقی که نوشته

بیشتر ...
تکرار
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تکرار

توضیح این همان نوشته سالیان پیش (97) است. بدون هیچ دخل و تصرفی اینجا عیناً آوردمش. × بستن هشدار تکرار به این زیاد فکر می‌کنم

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تب و بت

این متن همان روز هاست بدون دخل و تصرف. همه چیز آن‌گاه شروع می‌شود که ماهیت پایان می‌یابد. درک ماهیت را می بازد و چشم

بیشتر ...
کاغذ کادو
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

کاغذِ کادو

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. در مراسم های رسمی و غیررسمی، مفصل یا معمولی اگر قرار باشد کادویی

بیشتر ...