خوشنویسی

نمونه کارهای معلی

معلی | مسیر یادگیری

به عنوان کسی که چند سالی است معلی مینویسد و در این اتمسفر تنفس کرده است، در خصوص یادگیری معلی شما را راهنمایی میکنم. اگر قصد یادگیری خط معلی را دارید حتما نوشته ام را بخوانید. فکر میکنم  کمک کننده باشد.

در کنار استاد عجمی و استاد ابراهیمی
من در ایام نوجوانی در کنار اساتید جان، استاد عجمی و ابراهیمی بزرگوار.