پادکستِ گمـ راه

ما توی گمـ راه معتقدیم که راه گم است. نه مقصدی است و نه مبدایی. آنچه پیش روست شعاعِ دیدِ محدودی است و راهی که ادامه دارد.

گمراه جُستار است. اما برخلافِ جویندگیِ جستار به دنبالِ جَست و خیز است. ما در گمـ راه از این شاخه به آن شاخه می‌پریم. از شعاعِ دیدِ محدودمان و آنچه در دنیای تاریک چشیده‌ایم صحبت می‌کنیم.

قسمتِ اولِ پادکست گمراه | جغرافیا
گمراه

01: جغرافیا

“اپیزودِ یکِ گمــ‌راه” قسمتِ اول پادکستِ گمــ‌راه اینگونه شروع می شود؛ با جغرافیا. از تعلق صحبت میکنیم، از یاری و از جدِ نخستین…  در اعماق این سوال پرسه می زنیم؛

بخوانید و بشنوید...
پادکست گمراه
گمراه

گمراه 00 | صفر

و البته که از صفرِ صفر نیست. هیچ چیز از صفرِ صفر نیست… این اپیزود کمی پس از ابتدای گمراه است. مانند دیگر ابتداهای مرسوم کمی درباره خودِ گمـ‌راه و

بخوانید و بشنوید...