دسته: پادکست

قسمتِ اولِ پادکست گمراه | جغرافیا
گمراه
sina_salehizadeh

01: جغرافیا

“اپیزودِ یکِ گمــ‌راه” قسمتِ اول پادکستِ گمــ‌راه اینگونه شروع می شود؛ با جغرافیا. از تعلق صحبت میکنیم، از یاری و از جدِ نخستین…  در اعماق

بیشتر ...
پادکست گمراه
گمراه
sina_salehizadeh

گمراه 00 | صفر

و البته که از صفرِ صفر نیست. هیچ چیز از صفرِ صفر نیست… این اپیزود کمی پس از ابتدای گمراه است. مانند دیگر ابتداهای مرسوم

بیشتر ...