دسته: سیاهه های سفید

تکرار
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تکرار

توضیح این همان نوشته سالیان پیش (97) است. بدون هیچ دخل و تصرفی اینجا عیناً آوردمش. × بستن هشدار تکرار به این زیاد فکر می‌کنم

بیشتر ...
تعادل
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تعادل

توضیح این همان نوشته سال های پیشین (98) است که بدون هیچ دخل و تصرفی، عیناً اینجا آورده شده است. × بستن هشدار تعادل همه‌چیز

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تب و بت

این متن همان روز هاست بدون دخل و تصرف. همه چیز آن‌گاه شروع می‌شود که ماهیت پایان می‌یابد. درک ماهیت را می بازد و چشم

بیشتر ...
کاغذ کادو
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

کاغذِ کادو

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. در مراسم های رسمی و غیررسمی، مفصل یا معمولی اگر قرار باشد کادویی

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

آدمِ آهنی

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. انسان آهن است. از آهن خوب و بد سر می‌زند، از آدمی هم.

بیشتر ...