دسته: خوشنویسی

در کنار استاد عجمی و استاد ابراهیمی
خوشنویسی
sina_salehizadeh

به مناسبت تولد حمید عجمی

حمید عجمی را شاید بشناسید. مبدعِ خط معلی است و یکی از اثرگذارانِ هنرِ خوشنویسی. کسی است که احتمالا اثر زیادی در زندگی من گذاشته

بیشتر ...