دسته: سیاهه های سفید

سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

چهارچوب زندگی

دو نوشته قبلی ام را به گمانم میتوانستید در رسانه های دیگری هم ببینید. این نوشته ام را جایی منتشر نکرده ام ولی متن همان

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تب و بت

این متن همان روز هاست بدون دخل و تصرف. همه چیز آن‌گاه شروع می‌شود که ماهیت پایان می‌یابد. درک ماهیت را می بازد و چشم

بیشتر ...
کاغذ کادو
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

کاغذِ کادو

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. در مراسم های رسمی و غیررسمی، مفصل یا معمولی اگر قرار باشد کادویی

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

آدمِ آهنی

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. انسان آهن است. از آهن خوب و بد سر می‌زند، از آدمی هم.

بیشتر ...