دسته: بنیادگرایی

مسمومیت مدارس دخترانه
روزنویس
sina_salehizadeh

سرنوشت مشترک مدارس دخترانه

در میانه های فتح کابل توسط طالبان، محمد صمصامی با این و آن لایو هایی میگذاشت که واقعا قابل استفاده بودند. من تازه از بند

بیشتر ...