دسته: آدم آهنی

سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

آدمِ آهنی

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. انسان آهن است. از آهن خوب و بد سر می‌زند، از آدمی هم.

بیشتر ...