منوی دسته بندی
سینا صالحی زاده
_testimonial_avatar

اسم من سینا است. در مدرسه هم که بودم کسی من را به اسم صدا نمی زد. پس شما هم مرا به اسم سینا بشناسید.